गोदावरी नगरपालिका अन्तरगत महिला तथा बाल बालिका शाखा को आयोजनामा महिला आत्मरक्षाको तालिम

गोदावरी नगरपालिका अन्तरगत महिला तथा बाल बालिका शाखा को आयोजनामा महिला आत्मरक्षाको तालिम गोनपा ४ को दुर्गा मा बि हाट्खोली मा सम्पन्न गरायौ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by SajilO Online